ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÜZLETI PARTNEREINK, VALAMINT EGYÉB KÜLSŐ FELEK RÉSZÉRE

Jelen dokumentum célja tájékoztatni Önt, mint szolgáltatásaink igénybevevőjét, valamint honlapunk látogatóját társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

 

1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

 

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.

b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.

c) az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.

d) Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.

e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.

f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Társaságunk az Ön személyes adatait

a) az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.

b) egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.

c) illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

 

2. Az adatkezelő és elérhetőségei

FT-Triász Korrózióvédelem Kft.

A Társaságunk székhelye: 3770 Sajószentpéter, Üveggyári út 2.

A Társaságunk honlapja: www.ft-triasz-korroziovedelem.hu

Postacímünk: 3770 Sajószentpéter Üveggyári út 2.

Telefonszámunk: 0036-48-512-406

E-mail címünk: management@ft-triasz.hu

Adószámunk: 13821050-2-05

Cégjegyzékszámunk: 05-09-013527

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Társaságunk tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége:

Brill Life Média Kft.

1037 Budapest, Bécsi út 85.

Tel: 0036-1-269-0388

 

3. Az adatkezelés céljai:

 

Cégünk több céllal kezelheti az Ön személyes adatait attól függően, hogy Ön vagy az Ön által képviselt jogi személy milyen természetű kapcsolatot létesít velünk. Az Ön személyes adatai kezelésének céljai a következők lehetnek:

 

a) Üzleti kapcsolat tervezése, létrehozása, például kommunikáció, üzleti találkozó vagy kérdőíves felmérés formájában.

b) Árajánlatok, üzleti ajánlatok befogadása vagy megtétele, szerződéskötés.

c) Szerződések teljesítéséhez szükséges lépések megtétele, munkafolyamatok végrehajtása, dokumentálása, mint például megrendelések lebonyolítása, termékek-szolgálta-tások leszállítása és átvétele, pénzügyi kötelezettségek rendezése.

d) Üzleti kapcsolat értékelése és fejlesztése például vevő vagy szállító elégedettség fel-mérés formájában.

e) A cégünk területén folyó munkavégzés és tartózkodás biztonságos feltételeinek, körülményeinek fenntartása, ellenőrzése vagyon-, munka- és egészségvédelmi szem-pontból.

f) Toborzás, potenciális munkaerő kiválasztása például álláshirdetésekre beérkező ön-életrajzok, motivációs levelek, állás interjúk és munkalélektani vizsgálatdokumentumai feldolgozásának formájában.

g) Rendezvények, különleges események szervezése, lebonyolítása, dokumentálása például partnertalálkozók, pályázatok és kapcsolódó fotók, felvételek formájában.

h) Jogi kötelezettségek, hatósági adatszolgáltatások teljesítése.

i) Jogviták, peres ügyek kezelése és rendezése.

 

 

 

 

4. A kezelt adatok köre:

 

A fent részletezett adatkezelési célok megvalósítása érdekében cégünk jellemzően a következő személyes adatokat kezelheti:

 

a) Kapcsolattartási adatok, mint például: név, beosztás, telefonszám (vonalas és mobil), e-mail cím, fax-és postacím.

b) Üzleti és egyéb együttműködés során keletkező vagy ahhoz szükséges adatok és in-formációk, mint például: aláírás, üzleti igények, állásfoglalások, üzleti tranzakciók adatai, különleges azonosítók (pl. kamarai azonosító szám).

c) Pénzügyi tranzakciók lebonyolításához szükséges adatok, mint például: adóazonosító jel (magánszemély esetén), bankszámlaszám.

d) A biztonságos és jogszerű munkavégzés felügyeletéhez, koordinálásához szükséges információk, mint például általunk előírt biztonságtechnikai oktatásokra, vizsgákra vonatkozó információk, egészségügyi alkalmasság érvényessége, tevékenységi engedélyek, végzettséget és képesítést igazoló dokumentumok.

e) Különböző eseti események (pl. baleset, előírásaink megsértése) kivizsgálásához kapcsolódó adatok, ha Ön vagy az Ön által képviselt jogi személy esetlegesen érintett ilyen eseményekben.

f) Önéletrajzi adatok, motivációs levelek, állás interjúk és munkalélektani vizsgálat dokumentumai.

g) Iskolai végzettséget, szakmai képesítést alátámasztó bizonyítványok, dokumentumok.

h) Általunk szervezett rendezvényeken készített kamera- és fényképfelvételek.

i) Nyilvánosan elérhető üzleti információk, például céginformációkban, médiumokban megjelenő, szabadon hozzáférhető adatok.

 

5. Mit kell tudni a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről?

 

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció illetve a Társa-ságunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

Ø a regisztráció törlésével,

Ø az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve

Ø a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – 30 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának meg-szüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának idő-tartama alatt.

 

6. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

 

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menü pontja nyújt bővebb tájékozta-tást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabásátsegítő munka-menet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével meg-kezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

 

7. Egyéb adatkezelési kérdések

 

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.

Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Társaságunk adatkezelésében részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől, illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel el-zárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

 

8. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

 

Ön az adatkezelésről

Ø tájékoztatást kérhet,

Ø kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,

Ø tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését, valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),

Ø bíróság előtt jogorvoslattal élhet,

Ø a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Ø Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Ø Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Ø Telefon: +36 (1) 391-1400

Ø Fax: +36 (1) 391-1410 Ø E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap:https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a meg-bízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

Ø adatairól,

Ø azok forrásáról,

Ø az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,

Ø időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szem-pontjairól,

Ø az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,

Ø adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra, valamint meg-előzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá

Ø az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, ki-véve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő legrövidebb idő alatt (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítőerejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

 

 

9. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

 

Ø a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

Ø az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)

Ø a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

Ø az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)

Ø a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)

Ø a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)

 

10. Adatkezelési tájékoztató módosítása

 

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.ft-triasz-korroziovedelem.hu weboldalon történik.

 

2023. november 22.